دانشجویان دوره کارشناسی ‌ارشد و دکتری زیادی هستند که در انجام مرحله‌های نگارش پایان نامه مشکل پیدا می‌کنند. گاهی در پایان راه، گاه در میانه‌های راه و گاه از ابتدای انجام کارهای مرتبط به پایان…
بزرگترین دغدغه دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد، پایان‌نامه است. پایان‌نامه‌ای که هم به دانش ما بیفزاید، هم باعث افزایش اعتبار علمی ما شود، هم بسیار دشوار و غیرقابل درک نباشد و هم کاربردی باشد و پس از…