مریم کریمی نوشته
پس از جمع آوری داده های خام با آن ها چه کنیم؟ آیا انباشتن متن پایان نامه یا مقاله علمی پژوهشی از داده های خام کار صحیحی است؟ آیا کار ما در این مرحله به پایان می رسد؟ اگر نتوانیم داده های پژوهش خود را درست و خوب تجزیه و تحلیل کنیم، کل فرایند پژوهش بی نتیجه خواهد بود.

در بخش پایان نامه نویسی وبلاگ آقای مترجم پیش از این با انتخاب موضوع پایان نامه، جستجو و انتخاب منابع پایان نامه، دانلود مقاله های انگلیسی، نوشتن پروپوزال، دفاع از پروپوزال و تهیه پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات پژوهش آشنا شدیم. اما همان طور که پیشتر هم ذکر شد، ارایه داده های خام کمکی به پیشرفت فرایند پژوهش نمی کند. بلکه باید این داده ها تجزیه و تحلیل شوند و سپس با کمک این تحلیل ها نتیجه نهایی پژوهش به دست آید. امروز درباره تحلیل داده ها می آموزیم.

1- دسته بندی

داده های خام را خلاصه کنید. سپس داده ها را بر اساس شباهت ها و تفاوت ها دسته بندی کنید. مرحله دسته بندی و مرحله انتخاب شیوه بسیار به یکدیگر وابسته هستند. برای دسته بندی داده ها باید بدانید براساس چه شیوه ای آن ها را دسته بندی می کنید.

2-  شیوه تحلیل داده 

شیوه تحلیل کمی:

در این روش داده ها شمارش شده و در جدول توزیع فراوانی ثبت می شود. سپس اطلاعات با کمک شیوه تحلیل توصیفی  تجزیه و تحلیل می شود.

شیوه تحلیل توصیفی:

در این شیوه فراوانی و درصد داده ها را در یک جدول وارد می کنید. در این شیوه از میانگین، میانه، انحراف استاندارد و واریانس استفاده می شود.

شیوه تحلیل ساختاری:

شیوه تحلیل ساختاری برای بررسی داده های حاصل از یک مصاحبه شفاهی مورد استفاده قرار می گیرد. در این شیوه توجه و تمرکز پژوهشگر بر مفهوم ها، واژه ها، تکرارها و تاکیدها و ارتباط میان آن ها است.

3- دسته بندی تحلیل ها

اگر برای تحلیل های خود چارچوب مشخصی در نظر نگیریم ممکن است این بخش بیش از حد لازم طولانی شود. پیش از نوشتن تحلیل ها باید در ذهن خود ساختار کلی را مشخص کنیم و براساس آن ساختار تحلیل ها را بنویسیم.

4- نتیجه گیری

برای نوشتن نتیجه، باید تحلیل های خود را خلاصه و دسته بندی کنیم. نتیجه گیری نباید حاوی مطلب جدیدی باشد. ابتدا خلاصه کوتاهی از گفته های پیشین ارایه می کنیم و سپس آن ها را جمع بندی می کنیم. در نهایت با بررسی کلیت تحلیل ها به نتیجه گیری می پردازیم.

امروز با شیوه تحلیل داده ها آشنا شدیم. داده های کمی معمولا با کمک شیوه های آماری تحلیل می شوند و داده های کیفی را معمولا از طریق تفسیر و توصیف تحلیل می کنیم. پیش از این درمورد چگونگی جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه سخن گفتیم. آقای مترجم گام به گام تا روز دفاع از پایان نامه همراه شماست. شما چه نکته های دیگری درمورد تحلیل داده ها می دانید؟